Effektify

PRIVACY POLICY

EFFEKTIFY PLATFORM AB

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

1. Vilka vi är

Våra kunders integritet är mycket viktig för oss. Men låt oss börja från början, vilka är vi? Effektify Platform AB, org. nr 559419-1776 (”Effektify”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”), är klassificerad som personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som tillhandahålls Effektify för upprättandet av Effektifys tjänster (”Tjänsten”). Effektify klassificeras som personuppgiftsbiträde för personuppgifter som lämnas in till tjänsten av en juridisk person (”Användarenheten”).

Effektifys kontaktinformation finns nedan:

Effektify Platform AB
559419-1776
Nässjögatan 12 B
302 47 Halmstad
E-mail: compliance@effektify.com

2. Till vem vi lämnar denna information

Informationen i det här dokumentet är tillämplig för dig, i vissa delar, mot bakgrund av ditt engagemang hos oss. Informationen är tillämplig för t.ex:

  • Besökare på www.effektify.com (”Webbplatsen”)
  • Användare av tjänsten (för att förstå vilka personuppgifter vi är personuppgiftsansvariga för).
  • Kontaktpersoner hos de användarenheter (enligt beskrivningen i punkt 3.2 nedan) som använder tjänsten.
  • Personer som söker kontakt genom att skicka e-post till oss på compliance@effektify.com

3. Detta är dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du rätt att ha kontroll över dina personuppgifter och få information om behandlingen direkt från den part som behandlar dessa uppgifter. Vill du få mer information eller ta kontakt med oss för att utöva någon av dina rättigheter? Vänligen kontakta oss på compliance@effektify.com. Vi kan be dig att verifiera dig själv för att säkerställa att begäran om att utöva någon av nedanstående rättigheter har gjorts av rätt person. Vi vill gärna höra från dig.

3. 1. Rätt att få dina personuppgifter raderade

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. I vissa situationer har vi inte möjlighet att radera dina personuppgifter. Anledningen till detta är att personuppgifterna fortfarande är nödvändiga att behandla för ett ändamål för vilket uppgifterna har samlats in, att vårt intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att få uppgifterna raderade, eller att vi har en rättslig skyldighet att behandla uppgifterna.

3. 2. Rätt till information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi uppfyller denna rättighet genom att ge dig informationen i denna integritetspolicy och genom att besvara dina frågor. Om du är användare av tjänsten för en användarenhet är den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter den användarenhet som har accepterat villkoren för Tjänsten (”Avtalet”). Du har rätt att få information om den personuppgiftsansvariges överföring av dina personuppgifter till oss, direkt från den personuppgiftsansvarige.

3. 3. Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få information om huruvida Effektify behandlar dina personuppgifter och att få ett registerutdrag (kopia av dina personuppgifter som behandlas). Genom att få ett utdrag ur registret förstår du vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

3. 4. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få och använda dina personuppgifter någon annanstans, till exempel på en annan plattform som liknar Tjänsten, och vi är skyldiga att underlätta en sådan överföring av dina personuppgifter. Detta gäller under förutsättning att vi behandlar dina personuppgifter på grundval av den registrerades samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig och det gäller endast sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

3. 5. Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att felaktig information om dig rättas. Detta innebär också att du har rätt att lägga till sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om uppgifter rättas på din begäran ska vi också informera dem till vilka vi har lämnat uppgifter att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller skulle innebära en alltför stor ansträngning. Du har också rätt att begära att få information om till vem dina personuppgifter har lämnats ut.

3. 6. Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med ”begränsad” menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa begränsade ändamål.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. Du kan i sådana fall också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas medan uppgifternas riktighet utreds. När begränsningen upphör att gälla kommer du att informeras om detta.

3. 7. Rätt till invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas. Rätten till invändning gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter att en intresseavvägning har gjorts.

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får vi fortsätta att behandla dina uppgifter endast om det kan visas att det finns tvingande legitima skäl för att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Sådana invändningar kan göras när som helst. Om en invändning mot direktmarknadsföring görs får dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.

3. 8. Rätt att återkalla ditt samtycke

Vår behandling av dina personuppgifter som samlats in med hjälp av cookies bygger oftast på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att välja åtgärden i menyn för cookies på webbplatsen eller genom att justera cookieinställningarna i din webbläsare. Läs mer om de cookies vi använder i Avsnitt 7 nedan.
Om du har gett ett samtycke till en användarenhet ska du kontakta användarenheten för att återkalla samtycket.

3. 9. Rätt att lämna in klagomål

Om du har ett klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Myndigheten för integritetsskydd studerar alla klagomål och bedömer om ärendet ska drivas vidare och informerar därefter den som lämnat klagomålet.

Du kan nå myndigheten på www.imy.se eller Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

4. Personuppgifter som behandlas uppdelade per personkategori och med uppgift om syfte, laglig grund och tidpunkt för behandlingen.

4. 1. När du besöker webbplatsen

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. I vissa situationer har vi inte möjlighet att radera dina personuppgifter. Anledningen till detta är att personuppgifterna fortfarande är nödvändiga att behandla för ett ändamål för vilket uppgifterna har samlats in, att vårt intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att få uppgifterna raderade, eller att vi har en rättslig skyldighet att behandla uppgifterna.

Personuppgifter Vad vi använder uppgifterna för (syfte) Varifrån vi samlade in uppgifterna Rättslig grund Tid för bearbetning
Beteendemönster för din användning av webbplatsen IP-adress För att lära känna besökarnas beteendemönster när de använder webbplatsen i syfte att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla effektiv annonsering. Valfria förstapartscookies:
Google Analytics
Google AdSense
Meta
TikTok
Samtycke Ditt samtycke till vår användning av cookies är giltigt i 6 månader, varefter du ombeds att ge oss ett nytt samtycke. Vi raderar historiken var sjätte månad om vi inte har fått ett nytt samtycke från dig. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke och även att stänga av alla cookies genom att ange det i inställningarna i din webbläsare. Läs mer i Avsnitt 7.
IP-adress För att få information om anonyma användare på webbplatsen. Valfria cookies från tredje part:
Google Analytics
Meta
TikTok
Samtycke Ditt samtycke till vår användning av cookies är giltigt i sex sex månader, varefter du ombeds att ge oss ett nytt samtycke. Vi raderar historiken var sjätte månad om vi inte har fått ett nytt samtycke från dig. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke och även att stänga av alla cookies genom att ange det i inställningarna i din webbläsare. Läs mer i Avsnitt 7.

4. 2. När du representerar en (nuvarande eller potentiell) Användarenhet av Tjänsten

Personuppgifter Vad vi använder uppgifterna för (syfte) Varifrån vi samlade in uppgifterna Rättslig grund Tid för bearbetning
E-postadress
Namn
Användarnamn
Mobiltelefonnummer
Affärsroll
Användarenhetens (nuvarande, tidigare eller potentiella) namn
För att identifiera representanten för en (nuvarande eller potentiell) Enhetsanvändare av Tjänsten och upprätthålla avtalsförhållandet Från företrädaren själv Kontraktuell nödvändighet Så länge vi har ett pågående Avtal med den Användarenhet du företräder. Efter Avtalets upphörande ska personuppgifterna behandlas så länge det krävs för att vi ska kunna uppfylla kraven i t.ex. bokföringslagen eller om vi behöver uppgifterna för att kunna fastställa ett rättsligt anspråk, göra gällande ett rättsligt anspråk eller försvara oss mot ett rättsligt anspråk.
E-post
Namn
Affärsroll
För att skicka marknadsföringsmaterial efter att avtalet har sagts upp. Från företrädaren själv Vårt intresse av att marknadsföra vår tjänst Vi sparar dina personuppgifter i 365 dagar för detta ändamål och kontaktar dig med marknadsföringsmaterial under denna period. Du har möjlighet att sluta ta emot vårt marknadsföringsmaterial genom att klicka på en sådan valknapp i alla våra marknadsföringsutskick.

4. 3. Användare av Tjänsten som är privatpersoner

Personuppgifter Vad vi använder uppgifterna för (syfte) Varifrån vi samlade in uppgifterna Rättslig grund Tid för bearbetning
E-postadress
Namn
Användarnamn
Mobiltelefonnummer
Domän (om tillämpligt)
För att identifiera användaren av tjänsten och upprätthålla avtalsförhållandet Från användaren Kontraktuell nödvändighet Så länge vi har ett pågående Avtal med den Användarenhet du företräder. Efter Avtalets upphörande ska personuppgifterna behandlas så länge det krävs för att vi ska kunna uppfylla kraven i t.ex. bokföringslagen eller om vi behöver uppgifterna för att kunna fastställa ett rättsligt anspråk, göra gällande ett rättsligt anspråk eller försvara oss mot ett rättsligt anspråk.
E-pos
Namn
För att skicka marknadsföringsmaterial efter att avtalet har sagts upp. Från företrädaren själv Vårt intresse av att marknadsföra vår tjänst Vi sparar dina personuppgifter i 365 dagar för detta ändamål och kontaktar dig med marknadsföringsmaterial under denna period. Du har möjlighet att sluta ta emot vårt marknadsföringsmaterial genom att klicka på en sådan valknapp i alla våra marknadsföringsutskick.

4. 4. Personer som söker kontakt via e-post och chatt

Personuppgifter Vad vi använder uppgifterna för (syfte) Varifrån vi samlade in uppgifterna Rättslig grund Tid för bearbetning
Namn
E-postadress
Yrkesroll
Namn på (nuvarande, tidigare eller potentiell) användarenhet
Att identifiera en registrerad person och hitta alla dennes personuppgifter, om personen begär att få utnyttja någon av de rättigheter som anges i Avsnitt 3. Från den person som gör en begäran om att använda någon av de rättigheter som anges i Avsnitt 3 Uppfyllande av rättslig förpliktelse (beaktande av klausul 64 i GDPR) Personuppgifter raderas samma dag som vi identifierar den registrerade personen och dennes personuppgifter. Identifieringen ska ske inom 5 arbetsdagar.
Namn (om du lämnar sådana uppgifter)
E-postadress
För att hantera kontakten med personer som kontaktar oss via e-post Från den person som kontaktar oss via e-postVårt intresse av att marknadsföra vår tjänst Vårt intresse av att svara den person som kontaktar oss via e-post och hantera personens ärende (om det har skickats in). Personuppgifter raderas den dag vi har försäkrat oss om att personens ärende är avslutat.

5. Vem vi delar dina personuppgifter med

I specifika fall är det nödvändigt för oss att dela vissa av dina personuppgifter med enheter som hjälper oss att driva vår verksamhet.

Vi säljer inte, eller på annat sätt offentliggör, några personuppgifter till tredje part. Detta omfattar inte överföringar till betrodda tredje parter, t.ex. koncernbolag, en underleverantör, affärspartner eller en underleverantör som hjälper oss att driva vår verksamhet och som genom avtal är skyldiga att hålla hög sekretess och behandla personuppgifter i enlighet med GDPR.

Nedan finns en redogörelse för kategorierna av mottagare av personuppgifter som vi behandlar.

Personuppgifter Mottagare Syftet med överföringen av personuppgifterna Rättslig grund Om mottagaren är en bearbetare eller oberoende kontrollant alt. gemensam kontrollant Mottagarens land Laglig överföringsmekanism
Namn
E-postadress
Roll i företaget
Tillhörighet till företaget
Amazon Webbtjänster Värdskap för vår service och vår affärsmiljö Vårt intresse av att upprätthålla och utveckla vår verksamhet Bearbetare US/EU Standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 28 i GDPR. De avtalsklausuler som ingår hittar du här.
E-postadress
Namn
Roll i företaget
Rollbar Inc. Tjänst för loggning och spårning av fel Vårt intresse av att upprätthålla och utveckla vår verksamhet Bearbetare US Standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 28 i GDPR. De avtalsklausuler som ingår hittar du här.
E-postadress
Namn
Roll i företaget
Alla andra uppgifter som skickas till oss via e-post
Google Workspace Leverantör av e-postlösningar Vårt intresse av att upprätthålla och utveckla vår verksamhet Bearbetare US Standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 28 i GDPR. De avtalsklausuler som ingår hittar du här och här.
Namn
E-postadress
Roll i företaget
Tillhörighet till företaget
GleSYS Leverantör av lagrings- och spårningstjänster Vårt intresse av att upprätthålla och utveckla vår verksamhet Bearbetare Sverige

6. Var vi behandlar dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vidtagits

De personuppgifter som vi behandlar som personuppgiftsansvariga lagras inom EU/EES och USA. De åtgärder som vidtagits för att säkerställa en säker och laglig överföring av personuppgifter till USA beskrivs i avsnitt 5 ovan.

All behandling av personuppgifter sker med respekt för den personliga integriteten och i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan relevant lagstiftning. För att uppnå ett fullständigt integritetsskydd har vi sett till att personuppgifter skyddas av modern och effektiv teknik.

Endast behöriga medarbetare/konsulter har tillgång till vår infrastruktur. All viktig autentiseringsinformation skyddas av tvåfaktorsautentisering. Effektify har vidare beslutat om interna rutiner och policyer avseende tjänstemännens tillgång till personuppgifter och kontinuerlig granskning (varje kvartal) av behandlingen av personuppgifter för att minimera de uppgifter som inte längre tjänar sitt syfte eller laglig grund.

7. Om cookies

En cookie är en liten textfil som den webbplats du besöker ber om tillåtelse att placera på din enhet. Cookies används på de flesta webbplatser för att ge användarna tillgång till olika funktioner. Textfilen används bl.a. för att göra användarupplevelsen mer effektiv och för att kunna spara vissa av dina val/preferenser som du gjort på webbplatsen. Det finns flera typer av cookies:

Permanenta cookies – sparas i besökarens enhet under en viss tid eller tills du raderar dem manuellt.
Sessionscookies – sparas temporärt i enhetens minne under den tid som besökaren använder webbplatsen.
Förstapartscookies – sätts upp av vår Webbplats och används främst för att möjliggöra funktionalitet på Webbplatsen och för att göra Webbplatsen mer effektiv.
Tredjepartscookies – sätts upp av en tredje part, t.ex. en entreprenör till oss.
Nödvändiga cookies – cookies som vi har rätt att använda utan att be om ditt tillstånd. Dessa cookies gör bara din vistelse på vår webbplats mer effektiv och gör det möjligt för dig att använda webbplatsens alla funktioner.
Valfria cookies – cookies som vi måste be om ditt tillstånd att använda. Dessa cookies kan både vara cookies som förbättrar funktionerna på webbplatsen och cookies som möjliggör vår marknadsföring.

Vissa av våra cookies samlar in personuppgifter och GDPR är tillämplig för denna behandling. Se mer om de personuppgifter som samlas in av cookies i avsnitt 3 ovan.

Nedan redogör vi för alla cookies som används av Webbplatsen och vilka funktioner de har.

7. 1. Sammanställning av cookies

Webbplatsen använder de cookies som anges i listan nedan. I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (2022:482) har vi rätt att lagra cookies på din enhet om sådana cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda Webbplatsen. Ditt samtycke behövs för alla andra ändamål och samtycket samlas in när du besöker webbplatsen.

Du kan ändra eller återkalla ditt samtycke till cookies på webbplatsen eller genom att justera inställningen i din webbläsare. Vi kommer inte att överföra den information som samlas in av cookies till en tredje part annan än våra entreprenörer som hjälper oss med webbplatsen.

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att Webbplatsen ska fungera korrekt och är inte möjliga att stänga av. Du kan justera din webbläsare för att blockera dessa cookies eller varna dig om dem, men detta kan leda till att Webbplatsen delvis inte fungerar. Ingen personlig information lagras i dessa cookies.

Cookienyckel Användningsområde DomänRättslig grund Typ Lagring
JSESSIONID Används för att upprätthålla en anonym användarsession på servern .nr-data.net Tredjepartscookie (Google Ads) Session
__cf_bm_ Denna cookie används för att skilja mellan människor och robotar .vimeo.com Tredjepartscookie 30 minuter
Spelare Används för att komma ihåg användarens inställningar för spelarläge .vimeo.com Tredjepartscookie 365 dagar
_GRECAPTCHA Används för att tillhandahålla en riskanalys .google.com Tredjepartscookie (Google Ads) 6 månader

Valfria cookies

Dessa cookies gör det möjligt för oss att förstå hur en besökare interagerar med webbplatsen genom att samla in och rapportera information till oss.

Cookienyckel Användningsområde DomänRättslig grund Typ Lagring
_ga Används för att särskilja användare .effektify.com Förstapartscookie Google Analytics
1 år 1 månad
_ga_9DSQNN9WRQ Används för att bevara sessionsstatus .effektify.com Förstapartscookie Google Analytics
1 år 1 månad
_gcl_au Används för effektiv annonsering .effektify.com Förstapartscookie (Google AdSense) 1 år 1 månad
_fbp Används för leverans av reklamprodukter .effektify.com Förstapartscookie (Meta) 3 månader
vuid Används för att tillhandahålla videospelare .vimeo.com Tredjepartscookie (Vimeo) 1 år 1 månad
nitroCachedPage Används för att tillhandahålla lastbalanseringsfunktionalitet .effektify.com Förstapartscookie (Nitropack) Session

7. 2. Hur du stänger av cookies

Du kan hantera vår användning av cookies på webbplatsen eller genom att justera inställningarna i din webbläsare.

Webbplats – Vi ber om ditt samtycke till vår användning av cookies var 30:e dag. Det innebär att om vi inte får ett nytt samtycke från dig var 30:e dag, kommer vi inte att använda de cookies som behöver ditt godkännande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på neka på webbplatsen.

Webbläsare – Webbläsare ger möjlighet att stänga av alla eller kategorier av cookies som tillämpas på de webbplatser du har besökt i webbläsaren eller att radera cookies när du stänger webbläsaren. Du kan också justera inställningarna så att du får en förfrågan varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din enhet och du kan också radera alla placerade cookies. Varje typ av webbläsare har sina egna inställningar för hantering av cookies, se hjälpsidorna för den webbläsare du använder för mer information.

8. Automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering

De personuppgifter som vi behandlar som personuppgiftsansvariga är inte föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

9. Uppdateringar av denna integritets- och cookiepolicy

Vi kommer att uppdatera detta dokument när vi finner det nödvändigt, t.ex. när vi lägger till ny behandling. När detta dokument ändras kommer datumet för den senaste uppdateringen att anges i det övre vänstra hörnet av dokumentet.